Uncategorized

Nᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ɴɢᴀ̀ɴ ʟᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̂́ʏ Tʀᴀɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Bᴀ̆́ᴄ

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴄᴜ̛́ đᴏ̂̀ɴ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Bᴀ̆́ᴄ đᴏ̣̂ᴄ đᴏᴀ́ɴ, ɪ́ᴄʜ ᴋɪ̉, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ. Hᴏ̂̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ ᴀɴʜ ᴄᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̆́ᴍ, đᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀. Tᴏ̂ɪ ᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪ̀ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đᴀ̂́ᴛ Bᴀ̆́ᴄ. Tᴏ̂ɪ sɪɴʜ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ – ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ɴʜᴏ̣̂ɴ ɴʜɪ̣ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴛʀᴇ̉. Tᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉ đᴇ̂́ɴ ʟᴏ̛́ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ ʜᴀᴍ ᴠᴜɪ, ɴᴀ̆ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̂̀ʏ ʜᴏᴀ̀ɪ ʙᴀ̃ᴏ. Tᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ɴᴏ̛ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴏ̛̀ɪ xᴀ ɴᴏ́.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴄᴜ̛́ đᴏ̂̀ɴ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Bᴀ̆́ᴄ đᴏ̣̂ᴄ đᴏᴀ́ɴ, ɪ́ᴄʜ ᴋɪ̉, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ. Hᴏ̂̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ ᴀɴʜ ᴄᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̆́ᴍ, đᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀. Tᴏ̂ɪ ᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪ̀ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đᴀ̂́ᴛ Bᴀ̆́ᴄ. Tᴏ̂ɪ sɪɴʜ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ – ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ɴʜᴏ̣̂ɴ ɴʜɪ̣ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴛʀᴇ̉. Tᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉ đᴇ̂́ɴ ʟᴏ̛́ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ ʜᴀᴍ ᴠᴜɪ, ɴᴀ̆ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̂̀ʏ ʜᴏᴀ̀ɪ ʙᴀ̃ᴏ. Tᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ɴᴏ̛ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴏ̛̀ɪ xᴀ ɴᴏ́.

Dᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ᴏ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴅᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̉ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴄʜɪ́ɴʜ ɴɢᴏᴀ̀ɪ Bᴀ̆́ᴄ. Aɴʜ ʜᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂ɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̀ᴍ đᴀ̣ᴍ, ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ, ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̀, ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ. Kʜɪ ᴍᴏ̛́ɪ ǫᴜᴇɴ ᴀɴʜ, ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʙᴏ̛̉ɪ ᴠᴇ̉ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜɪ́ ɴʜᴏ̂́, ʜᴀᴍ ᴄʜᴏ̛ɪ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ Nᴀᴍ Bᴏ̣̂. Bᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ Dᴜ̃ɴɢ ᴠɪ̀ ᴀɴʜ ɴᴏ́ɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ sᴇ̃ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Nᴀᴍ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̛. Nʜᴜ̛ɴɢ sᴀᴜ 1 ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ, ʙᴀ ᴍᴀ́ Dᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴏ̛̉ ǫᴜᴇ̂ ᴋᴇ̂ᴜ ᴀɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ. Mᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ ᴠɪ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, sᴜ̛̣ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ ᴋʜɪ sᴏ̂́ɴɢ xᴀ ɴʜᴀ̀, ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ sᴜ̛́ᴄ ᴇ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ᴀɴʜ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ. Dᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ. Bᴀ ᴍᴀ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴀɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ, ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ʙᴏ̉ ᴀɴʜ. Bᴀ ᴍᴀ́ ʟᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ sᴜ̛̣ ɢɪᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̛̉ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Bᴀ̆́ᴄ. Hᴏ̣ ʟᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴɢʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ xᴀ ʟᴀ̣ ɴᴏ̛ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ǫᴜᴇ̂ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Vɪ̀ ǫᴜᴀ́ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴀɴʜ, ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴀ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴀɴʜ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̂ᴜ xᴜ̛́ ʟᴀ̣.

Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ ʟᴀ̀ 1 ᴛɪ̉ɴʜ ɴʜᴏ̉, ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ ᴘʜᴏ̂̀ɴ ʜᴏᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ. Nᴏ̛ɪ ɴᴀ̀ʏ ɪᴍ ʟɪ̀ᴍ 1 ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ́ɴɢ sᴏ̛̣, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̣, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣ɪ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴏ̛̉ ɴᴏ̛ɪ đᴀ̂ʏ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̀ᴀ, đᴇ̂̀ɴ, ᴄᴜ̛́ ᴠᴀ̀ɪ ᴋᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ 1 ɴɢᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̀ᴀ ɴʜᴏ̉.
Ở đᴀ̂ʏ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̂̀ᴍ 4, 5 ᴛᴀ̂̀ɴɢ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɪ ʟᴀ̀ ᴄᴀᴏ ʟᴀ̆́ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ. Tᴀ̂̀ᴍ ᴛᴏ̂́ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 8 ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴠᴀ̆́ɴɢ ɴɢᴀ̆́ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ́ ᴀ̉ᴍ đᴀ̣ᴍ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴅᴇ̂́ ᴋᴇ̂ᴜ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ đᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̣ᴛ ᴠɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ʙᴏ́ ɢᴏ̂́ɪ ᴛʀᴏɴɢ 4 ʙᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ Dᴜ̃ɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴄᴀ̉ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ. Mᴀ́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛᴏ̂ɪ đɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ, ʙᴀ̀, ᴄᴏ̂ ʙᴀ́ᴄ, ᴀɴʜ, ᴄʜɪ̣ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴛᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ɢʜɪ ɴʜᴏ̛́. Tᴏ̂ɪ ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ ᴠᴀ́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ đᴏ̂ɴɢ đᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ʜᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̀ Dᴜ̃ɴɢ. Sᴀᴜ đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, ᴛᴏ̂ɪ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ ᴛᴏ̂ɪ ᴋɪᴇ̂́ᴍ 1 ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴋʜᴀ́ ʀᴏ̣̂ɴɢ. Bᴀ ᴍᴀ́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̉ ᴠᴇ̉ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ. Hᴏ̣ ɢᴀ̣ᴛ ᴘʜᴀ̆́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪ ʟᴀ̀ᴍ, ᴘʜᴀ̉ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. ᴍGɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴀ́ ɢɪᴀ̉, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̂̉ ʜᴜ̉. Pʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ʟᴏ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ ʟᴀ̀ᴍ. Nʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ, ᴅᴀ̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂̉ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̂ᴜ. Tᴏ̂ɪ ᴛɪ̉ ᴛᴇ̂ ᴠᴏ̛́ɪ Dᴜ̃ɴɢ ᴍᴏɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀɴʜ ɴᴏ́ɪ ɢɪᴜ́ᴘ ᴠᴀ̀ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ ᴍᴀ́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ. Aɴʜ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴍᴀ́, ɢᴀ̆́ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴏ̉ɪ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, đᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ.

Tᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̀ ᴛᴏ̂̉, ʜᴏ̣ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ɢɪᴀ ᴘʜᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̂̀ᴜ ɢᴏ̂́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴏ̉ɪ ɴʜᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ́ ɴᴀ̂́ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ. Ăɴ xᴏɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴɢʜɪ̉, ʟᴀ̣ɪ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴏ̣ɴ ᴅᴇ̣ᴘ. Rᴏ̂̀ɪ sᴀᴜ đᴏ́ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ɢɪᴜ̃, ᴘʜᴏ̛ɪ đᴏ̂̀. Đᴜ́ɴɢ 9 ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴏ̂́ɪ, ᴛᴏ̂ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̉ ᴄʜᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̆́ᴛ đᴇ̀ɴ đɪ ɴɢᴜ̉. Nᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴇ̃ ʙɪ̣ ʙᴀ ᴍᴀ́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ ᴠɪ̀ ᴘʜᴀ́ ǫᴜᴀ̂́ʏ ɢɪᴀ̂́ᴄ ɴɢᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ. Aɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜɪ̣ɴ, ʙɪᴇ̂́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ, đᴜ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴀɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴏ́ xᴜ̛̉ ᴠɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ̛́ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴀ́. Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ sᴀᴜ đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ́ đᴀ́ᴍ ɢɪᴏ̂̃. Mᴀ́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ᴛᴏ̂ɪ đɪ đᴏ́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ ɴʜᴏ̛́ ɴᴏ̂̉ɪ ᴀɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɪ, đᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴀ̀ᴏ đᴀ̣ɪ ᴛʜᴇᴏ ʟᴜ̛́ᴀ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̂̀ᴍ, ɢᴏ̣ɪ ɴʜᴀ̂̀ᴍ, ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ʙɪ̣ ɢᴏ̣ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴʜ, ᴄʜɪ̣, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ ᴇᴍ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ. Hᴏ̂ᴍ đᴏ́, ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴍᴀ́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̂́ɴ. Bᴀ̀ ᴛʀᴜ ᴛʀᴇ́ᴏ ʟᴇ̂ɴ “Tᴀ̂ᴍ ᴛʀɪ́ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴇ̂̉ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ̀ sᴀᴏ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̂ʏ. Cᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴏ̛́ ᴛᴇ̂ɴ ʜᴏ̣ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴏ̂̉ɪ. Mᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴏ̛ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀᴏ!”. Tᴏ̂ɪ ᴀ̂́ᴍ ᴜ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀, ᴄʜɪ̉ ᴄᴜ́ɪ ɢᴀ̆̀ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴏ́ᴄ. Sᴀᴜ ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́, ᴋʜᴏ́ᴀ ʜᴜᴀ̂́ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̂ᴜ ǫᴜᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴋʜᴜ̉ɴɢ.

Hᴀɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̀ ʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴘʜᴏɴɢ ᴀ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢᴜᴏ̂̀ɴɢ xᴏᴀ́ʏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Tᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ đᴇ̂̉ xᴇᴍ ᴛɪ ᴠɪ, ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛́ᴛ ᴡᴇʙ ᴄᴏɪ sʜᴏᴘ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ, ᴍɪ̃ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴏɴʟɪɴᴇ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Cᴏ́ ᴄʜᴀ̆ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜᴜ̉ ᴄʜᴜ́ᴛ ɪ́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴɢʜɪ̉ ᴛʀᴜ̛ᴀ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴏɪ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ɢᴏ̣ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ᴍTᴏ̂ɪ ǫᴜᴀɴʜ ǫᴜᴀ̂̉ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄᴀ̉ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴍᴀ́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴄʜɪ̉ xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴇ̂́ᴘ ɴᴜ́ᴄ, ᴛʜᴏ̛̀ ᴄᴜ́ɴɢ, ʜᴏ̣ ʜᴀ̀ɴɢ. Tᴏ̂ɪ ɴɢᴀ́ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ. Tᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̛́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ, ʙᴀʏ ɴʜᴀ̉ʏ, ɴʜᴏ̛́ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ ᴛʀᴀ́ɴɢ ʟᴇ̣̂.

Aɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ sᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴏɴ ᴄʜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ̛̀ɪ, ɴᴀ̆́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴍᴜ̛ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ đᴏ̀ɪ ʜᴏ̉ɪ. Aɴʜ đᴇ ɴᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴅᴀ́ᴍ xɪɴ đɪ ʟᴀ̀ᴍ, ʟᴀ́ đᴏ̛ɴ ʟɪ ʜᴏ̂ɴ sᴇ̃ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ.Tᴏ̂ɪ sᴏ̂́ᴄ ǫᴜᴀ́, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴄᴜ̛́ đᴏ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Bᴀ̆́ᴄ đᴏ̣̂ᴄ đᴏᴀ́ɴ, ɪ́ᴄʜ ᴋɪ̉, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ. Hᴏ̂̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ ᴀɴʜ ᴄᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̆́ᴍ, đᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀.Tᴏ̂ɪ ᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪ̀ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đᴀ̂́ᴛ Bᴀ̆́ᴄ. Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ Bᴀ̆́ᴄ ɪ́ᴄʜ ᴋɪ̉, ɢɪᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ, ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛᴜ̛ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʟᴀ̣ᴄ ʜᴀ̣̂ᴜ, ᴄᴏ̂̉ ʜᴜ̉. Nᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜᴇ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴀ ᴍᴀ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ đᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴛᴜ̛̣ đᴀ̂̉ʏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ.Nᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Nᴀᴍ ᴄᴏ́ ʏ́ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̃ʏ ɴʜɪ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴀ̀ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̣ɪ. Cᴏɴ ɢᴀ́ɪ Nᴀᴍ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ sᴇ̃ ᴄᴏ̛ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̣ɴʜ ʟᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ đᴀ̂́ʏ!

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ̣ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴠᴜ̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ. Íᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 1 ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴅᴜ̀ ɴʜᴏ̉, ᴅᴜ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋɪᴇ̂́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɪ́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴇ̃ ɢɪᴜ́ᴘ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̣̂ᴛ ʜᴇ̣ᴘ, ʟᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Tᴏ̂ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ɴɢᴏ̉ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ ᴍᴀ́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ đɪ ʟᴀ̀ᴍ. Lᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂ɪ xɪɴ ʙᴀ ᴍᴀ́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛̉ 1 ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ɴʜᴏ̉ ᴛᴀ̣ɪ ɢɪᴀ đᴇ̂̉ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ. Nʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʟᴏ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢɪᴀᴏ ʟᴜ̛ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ᴋʜᴜᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̉ᴀ. Mᴀ́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛́ᴄ đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̂̃ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ đᴏ̉ ʙᴜ̛̀ɴɢ. Bᴀ̀ ᴋᴇ̂ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴ ɴᴀ̣ɴ, ᴅᴀ́ᴍ ʙɪᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴʜᴏ ɴʜᴀ̃, ʜᴏ̣ᴄ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏɴ ʙᴜᴏ̂ɴ ɢɪᴀɴ xᴀ̉ᴏ.Bᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ́ɪ Dᴜ̃ɴɢ ɴɢᴜ ɴɢᴏ̂́ᴄ, ɴɢᴀ̀ʏ xᴜ̛ᴀ ʙᴀ̀ đᴀ̃ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴀɴʜ ᴍᴀ̀ ᴀɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Nᴀᴍ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ ʜᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴘʜᴏɴɢ, ɴᴇ̂̀ ɴᴇ̂́ᴘ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ.Dᴜ̃ɴɢ ʟᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜɪᴇ̂ᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴀ̉ ᴍᴀ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ. Aɴʜ ᴋᴇ̂ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ʜᴜ̛, đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢʜᴇ ʟᴏ̛̀ɪ. Aɴʜ đᴀ̃ ɴᴏ́ɪ ʜᴇ̂́ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴍᴀ̀ sᴀᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button