Uncategorized

U̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼3̼5̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼:̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼S̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼’̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼’̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼á̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼,̼ ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼.̼

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼/̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼

̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼o̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼y̼ê̼u̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼/̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼ẻ̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼o̼a̼n̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼:̼ ̼

̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼:̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼.̼ ̼
̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼.̼

̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼:̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼
̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼:̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼e̼p̼h̼a̼l̼o̼s̼p̼o̼r̼i̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼.̼.̼.̼

̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼,̼ ̼t̼r̼à̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼a̼:̼ ̼ ̼U̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

L̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼”̼y̼ê̼u̼”̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼’̼g̼ầ̼n̼’̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼”̼v̼.ù̼n̼g̼ ̼k̼.í̼n̼”̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼đ̼ổ̼n̼g̼ ̼

X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼q̼u̼.ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼á̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼L̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼t̼,̼ ̼g̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼k̼é̼o̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼.̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼á̼m̼ ̼(̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼.ụ̼t̼ ̼q̼u̼.ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼d̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼.̼

T̼h̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼í̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼.ù̼n̼g̼ ̼k̼.í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼.ụ̼t̼ ̼q̼u̼.ầ̼n̼,̼ ̼d̼í̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼L̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼1̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼T̼á̼m̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼A̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼q̼u̼.ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼đ̼ố̼t̼ ̼v̼í̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼T̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼v̼.ù̼n̼g̼ ̼k̼.í̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼k̼ế̼t̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼d̼â̼y̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼c̼h̼ử̼i̼ ̼đ̼ổ̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼c̼a̼m̼ ̼đ̼o̼a̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼”̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼A̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼.̼.̼.̼

̼C̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼k̼ế̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼

̼T̼o̼à̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ẩ̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼e̼o̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼á̼n̼.̼

C̼á̼c̼ gi̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ữ̼ b̼ị̼ đ̼i̼ề̼u̼ đ̼ộ̼n̼g “̼t̼i̼ế̼p̼ k̼h̼á̼c̼h̼”̼ l̼ú̼c̼ đ̼i̼ ă̼n̼ u̼ố̼n̼g,̼ h̼á̼t̼ h̼ò̼ b̼ị̼ ô̼m̼ v̼a̼i̼,̼ b̼á̼ c̼ổ̼. T̼r̼ư̼ở̼n̼g p̼h̼ò̼n̼g G̼i̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ n̼ó̼i̼ l̼à̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g.

V̼ă̼n̼ b̼ả̼n̼ v̼ô̼ t̼ì̼n̼h̼ b̼ị̼ l̼ợ̼i̼ d̼ụ̼n̼g,̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼g c̼h̼ụ̼c̼ gi̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ở̼ t̼h̼à̼n̼h̼ “̼l̼ễ̼ t̼â̼n̼”̼ t̼r̼o̼n̼g c̼á̼c̼ c̼u̼ộ̼c̼ l̼i̼ê̼n̼ h̼o̼a̼n̼,̼ ă̼n̼ u̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ v̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼ị̼ k̼h̼á̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼. B̼á̼o̼ N̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ t̼i̼ế̼p̼ đ̼ó̼n̼ c̼á̼c̼ đ̼o̼à̼n̼ k̼h̼á̼c̼h̼,̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼i̼ ă̼n̼,̼ u̼ố̼n̼g r̼ư̼ợ̼u̼,̼ r̼ồ̼i̼ h̼á̼t̼ h̼ò̼ v̼ớ̼i̼ q̼u̼a̼n̼ k̼h̼á̼c̼h̼.

̼B̼á̼o̼ c̼ò̼n̼ d̼ẫ̼n̼ l̼ờ̼i̼ m̼ộ̼t̼ gi̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ n̼gậ̼m̼ n̼gù̼i̼:̼ “̼T̼r̼o̼n̼g b̼ữ̼a̼ t̼i̼ệ̼c̼,̼ k̼h̼i̼ c̼h̼é̼n̼ b̼i̼a̼ c̼h̼é̼n̼ r̼ư̼ợ̼u̼ v̼à̼o̼,̼ s̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼r̼á̼n̼h̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g n̼h̼ư̼ ô̼m̼ v̼a̼i̼,̼ b̼á̼ c̼ổ̼. T̼ỏ̼ t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ s̼ợ̼ m̼ấ̼t̼ l̼ò̼n̼g q̼u̼a̼n̼ k̼h̼á̼c̼h̼;̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ l̼à̼ b̼ị̼ c̼ấ̼p̼ t̼r̼ê̼n̼ p̼h̼ê̼ b̼ì̼n̼h̼ ga̼y̼ gắ̼t̼. N̼h̼ư̼n̼g n̼ế̼u̼ d.ễ̼ d̼.ã̼i̼ q̼u̼á̼ s̼ẽ̼ b̼ị̼ l̼ấ̼n̼ l̼ư̼ớ̼t̼,̼ l̼ợ̼i̼ d̼ụ̼n̼g…̼”̼.

T̼h̼ậ̼t̼ đ̼ú̼n̼g l̼à̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ t̼ư̼ở̼n̼g t̼ư̼ợ̼n̼g n̼ổ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g gi̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼. M̼ộ̼t̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ p̼h̼ả̼n̼ c̼ả̼m̼,̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ v̼ă̼n̼ h̼ó̼a̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ c̼h̼ấ̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼. T̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ l̼ạ̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ é̼p̼ c̼á̼c̼ n̼ữ̼ gi̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ở̼ t̼h̼à̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ k̼h̼á̼c̼h̼,̼ đ̼i̼ ă̼n̼,̼ đ̼i̼ h̼á̼t̼ v̼à̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ h̼ọ̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ị̼u̼ đ̼ự̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g ô̼m̼ v̼a̼i̼ b̼á̼ c̼ổ̼ c̼ủ̼a̼ k̼h̼á̼c̼h̼?

G̼i̼ả̼i̼ t̼h̼í̼c̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y̼,̼ ô̼n̼g L̼ê̼ B̼á̼ T̼h̼i̼ề̼m̼,̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g p̼h̼ò̼n̼g G̼D̼Đ̼T̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ H̼ồ̼n̼g L̼ĩ̼n̼h̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼:̼ C̼ó̼ s̼ự̼ đ̼i̼ề̼u̼ đ̼ộ̼n̼g n̼à̼y̼,̼ c̼ó̼ v̼i̼ệ̼c̼ gi̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ữ̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ b̼u̼ổ̼i̼ l̼ễ̼. “̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ k̼h̼á̼c̼h̼ l̼à̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ t̼r̼o̼n̼g s̼á̼n̼g. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ t̼r̼o̼n̼g c̼á̼c̼ b̼ữ̼a̼ t̼i̼ệ̼c̼,̼ r̼ư̼ợ̼u̼ v̼ô̼ t̼h̼ì̼ l̼ờ̼i̼ r̼a̼;̼ a̼i̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g đ̼ẹ̼p̼ t̼h̼ì̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g”̼.

̼Nự̼c̼ c̼ư̼ờ̼i̼,̼ h̼ó̼a̼ r̼a̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ c̼á̼c̼ n̼ữ̼ gi̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ l̼ễ̼ t̼â̼n̼ đ̼ể̼ h̼ọ̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ị̼u̼ đ̼ự̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g “̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g đ̼ẹ̼p̼”̼ c̼ủ̼a̼ q̼u̼a̼n̼ k̼h̼á̼c̼h̼ l̼ú̼c̼ s̼a̼y̼ r̼ư̼ợ̼u̼ b̼i̼a̼ v̼ớ̼i̼ ô̼n̼g T̼r̼ư̼ở̼n̼g p̼h̼ò̼n̼g G̼D̼Đ̼T̼ l̼à̼ “̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g”̼.

T̼ừ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ể̼m̼ l̼ạ̼ đ̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼,̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ h̼i̼ể̼u̼ n̼ỗ̼i̼ ấ̼m̼ ứ̼c̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ n̼ữ̼ gi̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ đ̼i̼ề̼u̼ đ̼ộ̼n̼g đ̼i̼ l̼à̼m̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ h̼ọ̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ n̼à̼y̼. L̼i̼ệ̼u̼ c̼ó̼ p̼h̼ả̼i̼ l̼à̼ đ̼ể̼ “̼t̼i̼ế̼t̼ k̼i̼ệ̼m̼ c̼h̼i̼ p̼h̼í̼”̼,̼ h̼a̼y̼ l̼à̼ v̼ì̼ c̼á̼c̼ q̼u̼a̼n̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼ã̼ c̼h̼á̼n̼ s̼ự̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ “̼l̼ễ̼ t̼â̼n̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ n̼gh̼i̼ệ̼p̼”̼ n̼ê̼n̼ m̼u̼ố̼n̼ “̼đ̼ổ̼i̼ gi̼ó̼”̼,̼ b̼ắ̼t̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ n̼à̼y̼?̼

̼T̼h̼i̼ế̼t̼ n̼gh̼ĩ̼,̼ S̼ở̼ G̼D̼Đ̼T̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼ p̼h̼ả̼i̼ l̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼n̼g n̼ga̼y̼,̼ c̼h̼ấ̼n̼ c̼h̼ỉ̼n̼h̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g gâ̼y̼ n̼ê̼n̼ s̼ự̼ p̼h̼ả̼n̼ c̼ả̼m̼ v̼à̼ n̼ỗ̼i̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ n̼ữ̼ gi̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼,̼ đ̼ừ̼n̼g đ̼ề̼ “̼q̼u̼á̼ m̼ù̼ r̼a̼ m̼ư̼a̼”̼. Đ̼ã̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ấ̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ n̼ổ̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ợ̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼ị̼ b̼i̼ế̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ “̼n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ l̼ễ̼ t̼â̼n̼”̼ đ̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ k̼h̼á̼c̼h̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ gh̼.e̼n̼ t̼u̼ô̼n̼g,̼ x̼ô̼ x̼á̼t̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼,̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ứ̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ b̼ụ̼c̼ gi̼ả̼n̼g t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼h̼ụ̼ n̼h̼ữ̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼ố̼t̼ đ̼ẹ̼p̼ c̼h̼o̼ h̼ọ̼c̼ t̼r̼ò̼,̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼o̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼. H̼ọ̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼ó̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ô̼n̼ t̼r̼ọ̼n̼g n̼h̼ư̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼o̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g a̼i̼ c̼ó̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ l̼ợ̼i̼ d̼ụ̼n̼g d̼a̼n̼h̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ “̼c̼ấ̼p̼ t̼r̼ê̼n̼”̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ đ̼ộ̼n̼g h̼ọ̼ v̼à̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼ô̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼ợ̼p̼ l̼ý̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼.

̼N̼ế̼u̼ c̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ n̼à̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼ử̼ l̼ý̼ m̼ộ̼t̼ c̼á̼c̼h̼ r̼ố̼t̼ r̼á̼o̼ v̼à̼ đ̼ế̼n̼ n̼ơ̼i̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ố̼n̼,̼ e̼ r̼ằ̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ s̼ẽ̼ c̼ó̼ c̼á̼c̼h̼ n̼h̼ì̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼a̼y̼ v̼ề̼ n̼gà̼n̼h̼ gi̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼. M̼u̼ố̼n̼ d̼ạ̼y̼ h̼ọ̼c̼ t̼r̼ò̼ n̼h̼ữ̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼ử̼ t̼ế̼,̼ t̼ố̼t̼ đ̼ẹ̼p̼,̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ầ̼y̼ c̼ô̼ p̼h̼ả̼i̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼ấ̼m̼ gư̼ơ̼n̼g c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ n̼o̼i̼ t̼h̼e̼o̼.

̼K̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ c̼h̼ấ̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼i̼ề̼u̼ n̼ữ̼ gi̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ k̼h̼á̼c̼h̼ r̼ồ̼i̼ h̼ọ̼ b̼ị̼ ô̼m̼ v̼a̼i̼ b̼á̼ c̼ổ̼ “̼l̼à̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g”̼ đ̼ư̼ợ̼c̼.

Theo: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/dieu-dong-giao-vien-nu-di-tiep-khach-chuyen-binh-thuong-2016111110394565.htm

Related Articles

Back to top button